Pagdiskobre sa Kristohanong Kinabuhi

Ang Imong Bag-o nga Kinabuhi

Sa panahon nga imong gidawat si Hesu Kristo nga imong manluluwas, nagsugod ang imong bag-o nga kinabuhi. Siya ang naghatag sa kinabuhi-nga maanindot gayud, madagayaun ug malipayon nga kinabuhi nga walay utlanan. Sa sento singkwentay sais ka mga pahina niini mga kurso nga sinulat ni Louise Jeter Walker magtabang sa pagpasabot kung unsa kining mahitungod sa kinabuhi.

Ang Imong Bibliya

“Ang imong pulong maoy suga nga nagagiya kanako ug kahayag sa akong dalan” si haring David gasulti niini daghang katuigan na ang ni labay. Bisan unsa pa ka lisod ang imong kahimtang, o kun-unsa nga disisyon ang imong pagahimuon, imo usab mabatunan ang kasiguruhan nga nabatunan ni haring David. Kining 107 ka pahina nga kurso nga gikuha ni Judy Bartel gikan sa orihinal nga kurso nga sinulat ni Louise Jeter Walker, magpaila kanimo sa Bibliya ug magatabang kanimo sa pagtuon aron makabaton ka ug pagsabot sa paagi sa Dios sa iyang pagtan-aw sa atong mga sirkumstansya ug magatabang kanato sa atong pagpangayo kaniya.

Ang Iglesya

Kini nga kurso wala lamang nagahulagway sa iglesya(asa kini gikan, giunsa ang pugsugod niini, unsa ang mahitabo niini sa umalabot), nagapakita usab kini kung unsaon sa matag membro sa lawas nit Kristo nga mamahimong galamiton kung ilang iaplikar ang tanan nilang natun-an. Kining 110 ka pahina nga kurso ni Donald Smeeton nagahatag sa mga magtutuo ug masmaayong pagsabot sa ilang lugar sa iglesya ug usab gipakita niini kung unsaon ang pag-abot sa ilang mga abilidad ingon nga importanteng bahin sa lawas ni Kristo. Adunay printa ug audio niini.

Ang Imong Matinabangong Higala

Ang matag-usa nagkinahanglan ug higala ug gihatagan ug dakong pagtagad ang mga pinasahi higala nga kanunay anaa kung ikaw nagkinahanglan kanila. Ang matag-usa kanato adunay pinasahi nga panaghigala sa Balaang Ispiritu, ug kini nga kurso ni Louise Jeter Walker naga sulti mahitungod niining pinasahi nga higala, 114 kini ka pahina. Daghan sa estudyante ang nabawtismohan sa Balaang Ispiritu pagkahuman sa pagtuon niini nga kurso. Adunay ptinta ug audio niini.

Ang Kaminyuon Ug Ang Puluy-anan

Daghan sa mga batang magkapareha ang nagakuha niini nga kurso sa pag-andam para sa kaminyuon ug nakakaplag ug mga paagi nga nausulayan na sa mga katuigan kung unsaon ang pag-umol sa malipayong panimalay. Sa ilang pag-tuon sa niining 160 ka pahina nga kurso ni Rex Jackson, ang matag membro sa pamilya nakakat-un sa pagdayeg sa matag-usa pinaagi sa pagkasayod sa una nga mga prinsipyo sa sakto nga relasyon sa panimalay. Ang kaminyuon gipasiugda sa Dios ug ang pamilya mao ang nag-ugba sa sosyodad. Kung walay lig-on nga pamilya, dili matuman sa Iglesya ang katuyuan sa Dios niini. Kini nga kurso nagatagad sa tanang aspeto sa kaminyuon ug puluy-anan nga magalig-un sa matag pamilya nga gisaligan sa Iglesya. Adunay printa ug audio niini.

Ang Maayong Balita ni Juan

Kini nga kurso nagsunod sa pagtulun-an sa Maayong Balita ni Juan ug nagtutok sa persona ni Hesus. Kini naga tuki sa mga matuod nga detalye sa kinabuhi ni Hesus, ang iyang Pagtulun-an u gang ang Iyang mga Pag-angkon nga dili Makita sa ubang libro sa Maayong Balita. Sa 184 ka pahina niini, ang author nga si Rex Jackson magadala sa mga magbabasa sa pagtuon sa Gospel of John kada kapitulo ug nagpadayag samatuod nga pagpahayag mahitungod kang Kristo nga gikan sa iyang hinigugmang tinun-an nga pinakasuod sa panahon sa pagministeryo ni Hesus sa Kalibutan. Aduna kini sa Printa ug audio.

Kami Nagatuo

Kini nga Kurso nagahisgot mahitungod sa orihinal nga doktrina sa Bibliya ug nagalangkop sa mga isyo mga ginaatubang sa matag Kristohanon, gikan sa pagkatawo ni Kristo ngadto sa kinaiya sa Iglesya ug kinabuhi sa mga magtutuo. Kini nga 170 ka pahina nga giya sa pagtuon ni Judy Bartel naghisgot sa 16 ka kamatuuran sa mga Sinulat ug naghan-ay sa importansya niini para sa mga Kristohanon karon. Ang pagkasayod kung unsa ang gisutli sa Bibliya mahitungod sa sala, kaluwasan, Balaang Ispiritu, ug ang kaugmaun dilikado sa mga Kristohanon sa tanang antas sa pagtubo. Adunay printa niini.