Ang Iglesya

Kini nga kurso wala lamang nagahulagway sa iglesya(asa kini gikan, giunsa ang pugsugod niini, unsa ang mahitabo niini sa umalabot), nagapakita usab kini kung unsaon sa matag membro sa lawas nit Kristo nga mamahimong galamiton kung ilang iaplikar ang tanan nilang natun-an. Kining 110 ka pahina nga kurso ni Donald Smeeton nagahatag sa mga magtutuo ug masmaayong pagsabot sa ilang lugar sa iglesya ug usab gipakita niini kung unsaon ang pag-abot sa ilang mga abilidad ingon nga importanteng bahin sa lawas ni Kristo. Adunay printa ug audio niini.

Lantawa o i-download ang Tanang Dokumento sa Kurso icon Lantawa o i-download ang Pasiuna nga Dokumento icon

Si Hesus miingon, “ Akong pagatukuron ang akong Iglesya, ug bisan ang kamatayon dili makabuntog niini.” (Mattew 16:18). Kini usa ka ninidot nga saad! Pagsugod pa lamang sa kalibutan, aduna nay plano ang Dios sa iglesya. Makita usab nato nga ang plano sa Dios muabot hangtod sa umalabot. Ang Dios naga andam ug dakong mga butang para kanato! Bisan kita adunay mga problema karon, makahimo kita sa pagtan-aw sa kaugmaon uban ang pagtuo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Sa unang leksyon, atong nakita ang iglesya gikan sa panglantaw sa eternidad. Giplano sa Dios ang iglesya, ug ang Dios naga panglihok sa iyang iglseya. Usa ka adlaw, humanon sa Dios ang iyang plano sa iglesya. Si Hesus mubalik pag-usab dinhi sa kalibutan sa pagkuha sa iglesya aron muuban kaniya ngadto sa langit. Karon, atong tan-awon ang iglesya sa panglantaw sa kalibutan. Sa pag ingon ni Hesus“ Akong pagatukuron ang akong Iglesya”, iyang gipaabot “dinhi sa kalibutan”. Niini nga leksyon, lakbitan nato kung unsa ang nahitabo gikan sa Pentekostes hangtod karon.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Si Hesus miingon “ Akong pagatukuron ang Akong iglesya” (Matthew 16:18). Unsa ang iyang buot pasabot sa pulong iglseya? Unsay pagsabopt sa iyang mga disipolo niini nga pulong? Tingali imong namatikdan nga ang pulong iglesya gigamit sa makadaghan nga higayon niining pagtuon. Kini gigamit sa lahi-lahi nga paagi. Sa leksyon 1, gigamit ang terminong iglesya sa pagpasabot nga “mga katawhan sa Dios”. Sa leksyon 2, gigamit ang sama nga pulong para sa organisasyon. Ang duha ka paagi, sakto.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Daghan na kitang natun-an mahitungod sa kasaysayan sa iglesya. Natun-an usab nato an gang kahulugan sa pulong iglesya. Mao nga karon, andam na kita nga mulantaw sa giatubang. Kay wala kita nabuhi sa kagahapon. Wala kita nabuhi sa hunahuna sa kalibutan. Nabuhi kita karon. Unsa ang kahulugan sa mga nangagi na? unsa ang kahulugan mahitungod sa iglesya para kanako? Niini nga leksyon, atong tan-awon ang iglesya ug ikaw. Pinasahi kini nga leksyon. Tingali, mao ang pinakaimportanteng bahin niining libro.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang mga magtutuo lamang ang tinuod nga membro sa iglesya sa Dios. Sa niagi nga leskyon, atong nakita nga ang mga magtutuo tinawag sa ilang mga ngalan. Tinawag silang mga disipolo,santos, magsuon,ug mga Kristohanon. Matag ngalan nagasulti mahitungod kanila. Sa samang paagi, ang iglesya gitawag sa lahi nga mga ngalan. Matag ngalan nagasulti mahitungod sa iglesya. Ang Bibliya kanunay nagasulti nga ang iglesya sama sa lawas. Niini nga leksyon, atong makat-unan unsa ang buot pasabot niana.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Sa niagi nga leksyon, atong nakita kung giunsa sa iglesya pagsusama sa lawas. Atong nakita nga ang mga tawo mahimong lahi sa usag- usa apan sa gihapon makabaton ug panaghiusa. Nahuman ang leksyon uban sa pagkonsedrar kung unsa ang atong mahimo para sa uban. Kini nga leksyon, nagadala sa sama nga tema. Aduna kitay buluhaton para sa ubang magtutuo. Kung dili kita makig-ambit sa uban, o kung dili nato lig-unon ang uban, masakitan sila. Kini nga leksyon mutabang kanimo sa paghimo sa imong bahin sa lawas ni Kristo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Sa niagi nga leksyon, atong nakita nga ang mga magtutuo adunay responsibilidad sa ubang magtutuo. Ang tanang magtutuo kabahin sa pamilya sa Dios. Ang mga Kristohanon adunay pinasahi nga pagtagad sa mga kaigsuunan diha kang Krsito. Apan ang iglesya aduna usab buluhaton sa mga dili magtutuo. Kinahanglan dili mahikalimtan sa mga Kristohanon ang mga anaa sa gawas sa iglesya. Niini nga leksyon, atong tan-awon ang mga buluhaton sa mga magtutuo ngadto sa dili mga magtutuo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Sa leksyon 6, atong natun-an kung unsaon pagtabang sa mga kristohanon ang matag-usa sa lawas ni Kristo. Sa Leksyon 7, atong nakita ang uban sa atong mga responsibilidad ngadto sa mga dili magtutuo. Usab, gikinahanglan sa iglesya ang paghimo ug pinasahi nga serbisyo para sa Dios. Sa Leksyon 1, atong nakat-unan nga usa sa katuyuan sa Dios para sa iglesya mao ang pagdala ug himaya sa Dios. Unsa ang gihimo sa iglesya aron makadala ug makahatag ug himaya sa Dios? Mao kini ang atong pagatan-awon niini nga leksyon.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon