Welcome sa Globalreach.org!


Nagapangita ka ba sa tubag sa mga lisod nga pangutana? Kini nga site gihimo aron sa pagtabang kanimo sa pagpangita sa tubag sa maong mga pangutana. Sa tibuok globalreach.org makakaplag ka ug mga kurso nga gitun-an na sa syento sitentay singko ka mga kanasuran ug syento baynte ka mga lingwahe.

Ang mga pagtulun-an mahimo usab nga iprinta. Pwede usab ikaw maghimo ug daghan nga kopya niini. Ang uban usab naay audio ug video format.

Ang uban sa mga kurso nagasusi pag- ayo mahitungod sa mga pangutana sa kinabuhi, ang pagkamugna kanato ug unsay mahitabo paghuman sa kamatayon. Aduna usab nagahisgot mahitungod sa kaminyuon, pinoy-anan, pamatasan, ug kumunidad.

Ang globalreach.org nagapili sa mga kurso nga gidesinyo para sa pagdiskobre mahitungod sa Ginoo, pagkinabuhi nga kristohanon, ug ang silbe sa uban. Ang tanan nga kurso gihatag kini nga libre. Balik diri kanunay aron makakita pa ug bag-o nga mga kurso ug dugang nga mga lingwahe.