Ang Imong Bibliya

“Ang imong pulong maoy suga nga nagagiya kanako ug kahayag sa akong dalan” si haring David gasulti niini daghang katuigan na ang ni labay. Bisan unsa pa ka lisod ang imong kahimtang, o kun-unsa nga disisyon ang imong pagahimuon, imo usab mabatunan ang kasiguruhan nga nabatunan ni haring David. Kining 107 ka pahina nga kurso nga gikuha ni Judy Bartel gikan sa orihinal nga kurso nga sinulat ni Louise Jeter Walker, magpaila kanimo sa Bibliya ug magatabang kanimo sa pagtuon aron makabaton ka ug pagsabot sa paagi sa Dios sa iyang pagtan-aw sa atong mga sirkumstansya ug magatabang kanato sa atong pagpangayo kaniya. Adunay Printa ug audio niini.

Lantawa o i-download ang Tanang Dokumento sa Kurso icon Lantawa o i-download ang Pasiuna nga Dokumento icon

Kung ikaw magatuon sa Bibliya, aduna kini epekto sa imong kinabuhi, nga mo epekto usab sa kinabuhi sa uban. Niini nga leksyon imong makat-unan kung unsa ang kaayohan nga ihatag kanimo sa imong pagtuon sa Bibliya. Lakip niani ang mga tapiko sama sa mga rason sa pagtuon sa Bibliya, mga kaayohan sa pagtuon sa Bibliya, ug ang importansya sa pagtuon sa Bibliya sa regular nga panahon.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Wala ka ba natingala kung giunsa sa Dios paghatag kanato ang Bibliya? Wala kaha kini gidala sa mga anghel ug gibilin aron adunay makapunit niini?Gigamit sa Dios ang ordinaryong mga tawo sa nagkalainlaing matang sa kinabuhi, sulod sa gatos ka katuigan aron ta makabaton sa libro nga gitawag ug Bibliya. Ang pagkasinabtanay ug pagkahiniusa sa ilang sinulat nibarog ingon nga testimonya sa Dios nga walay pagkausab.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang Bibliya, kinahanglan nga mahan-ay aron makuha nato ang atong gikinahanglan. Ang mga nagpablisar sa Bibliya nakahibalo niini. Taliwala sa kadaghan sa translisyon, sa gihapon parihas ang mga kapitulo ug bersikulo niini aron ang mga tawo dili mawala sa pagpangita sa ilang gusto. Niini nga leksyon atong makat-unan kung unsaun pagsulti ug pagsulat ang mga Bible references ug unsaun paggamit ang basic study helps nga nagagiya kanato ngadto sa mga subjects ug bersikulo nga gusto nato makita.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Makasalig kita sa mga libro sa kasaysayan sa pagsulti kanato mahitungod sa ilang mga bayani, apan ang Daang Tugon naga lakip usab sa mga katigulangan sa ilang panahon. Kini nga mga storya nagahatag kanato sa klaro nga hulagway kung giunsa pagdumala sa Dios ang iyang mga katawhan. Ang mga libro sa Daang Tugon gibahin sa lima ka importante nga mga tema. Sa ika tulo nga leksyon atong mahibaw-an ang masgamay nga pagkabahin sa mga libro-ang mga kapitulo ug mga bersikulo. Karon tan-won nato ang importanteng pagkabahin ug pagkahan-ay niini.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Sa panahon nga ang Bag-ong Tugon gisulat pa, adunay dakong kausaban sa hulagway sa Daang Tugon. Nawala na ang adlaw sa mga propeta ug daghan sa mga katawhan nga wala na naghatag ug pagtagad sa ispirituhanong mga butang. Dili lamang sa tumo-tumo gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak niining panahona. Ang mga Griego ang nagpanday sa usa ka pinulungan nga maoy gigamit sa pagsulti sa maayong balita ug ang mga balaod sa Romano ang naghatag ug proteksiyon ug kagawasan sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Halos tanan nga Kristohanon nagaatubang sa panguta: “Giunsa nimo pagkasayod nga ang Bibliya matuod?” Kini nga pangutana dili na bag-o. Ang una nga temtasyon sa tawo mao ang pagsugod sa pag-atake sa Pulong sa Dios. Ang diablo sa porma sa bitin niingon kang Eba, “ gisultian ka ba gayod ikaw sa Dios?” (tan-awa ang Genesis 3:1). Ang diablo sama sa gihapon nagsugyot sa maong pagduhaduha, “Mao ba gayod kana ang gisulti sa Dios?”

Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon