Ang Imong Bag-o nga Kinabuhi

Sa panahon nga imong gidawat si Hesu Kristo nga imong manluluwas, nagsugod ang imong bag-o nga kinabuhi. Siya ang naghatag sa kinabuhi-nga maanindot gayud, madagayaun ug malipayon nga kinabuhi nga walay utlanan. Sa sento singkwentay sais ka mga pahina niini mga kurso nga sinulat ni Louise Jeter Walker magtabang sa pagpasabot kung unsa kining mahitungod sa kinabuhi.

Lantawa o i-download ang Tanang Dokumento sa Kurso icon Lantawa o i-download ang Pasiuna nga Dokumento icon

Sa unang leksyon imong eksamin kung unsa ang giingon sa Bibliya mahitungod sa kausaban nga nahitabo kanimo. Imo usab nga mahibaw-an ang imong bag-o nga mga prebilihiyo ug mga responsibilidad. Imong madiskobre ang bag-o nga pamilya nga diin ikaw nahimugso. Ug imong makaplagan ang mahitungod sa mga bag-ong relasyon nga gusto sa Ginoo nga imong mamugna sa imong mga igsoon diha sa Ginoo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Nakakita ka na ba ug bata nga nagtuon sa paglakaw? Dili kayo makatarong ug tindog, ang gagmay nga mga bata magkurog ug mapaling, sa palibot maningkamot nga makahawid aron makatindog ug makalaw. Apan usa ka daku nga kahinam! Pagkanindot tan-awon—usa ka daku nga kadaugan! Mao nga sa paglihok, sa pagtindog, usahay sa pagkatumba-apan mubangon gayod pag-usab ug magpadayon- ang bata nakat-on sa paglakaw. Adunay dakong tinguha sa paglampos. Sa tanang panahon nagabantay ang mga ginikanan, sa paghatag ug tabang ug pagdasig sa matag lakang.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kini nga leksyon magatabang kanimo sa pagsabot kung unsaun sa Dios pag istorya kanimo. Usahay derecho siya nga makig istorya kanimo. Sa ubang panahon, gamiton niya ang iyang pulong, ang Bibliya. Ug adunay panahon nga gamiton niya ang mga kristohanon. Sa imong pagtuon niini nga leksyon, imong madiskobrehan kung unsaon pag-ila sa tingog sa imong amahan bisan unsa nga paagi ang iyang gamiton sa pagpakig-istorya kanimo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kini nga leksyon nagdugang sa pasabot mahitungad sa upat ka importante nga prinsipyo sa spirituhanong pagtubo. Sa imong pagtuon imong makit-an kung unsaun nimo pag-aplikar niini sa imong kinabuhi karon. Magaresulta kini ug mayo! Ang mga dautang binuhantan mapulihan ug mayo nga mga binuhatan. Adlaw-adlaw magatubo ikaw ngadto sa usa ka hamtong nga tawo nga gitinguha sa Dios para kanimo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Sama sa klase nga kausaban ang nagakahitabo sa imong kinabuhi karon. Ang imong ispirituhanong kinabuhi nagadan-ag. Sa imong “pagtubo” kang Kristo, ang bag-ong mga tinguha magapuli sa daan. Aduna usab mga bag-o nga responsibilidad- nga maghatud kanimo sa bag-o nga klase nga mga ganti ug katagbawan. Niini nga leksyon atong pagatan-awon ang mga pinasahi nga kausaban ug bulohaton, ug imong madiskobre nga ingon man usab ang ubang mga tawo nag-ambit sa imong bag-o nga mga tinguha.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang imong langitnong Amahan nagaplano para kanimo nga mahimo kang kabahin sa Iyang pamilya ug imong makab-ot ang tumong nga iyang giandam para kanimo. Kini nga leksyon magpasabot sa bag-o nga mga baruganan nga gihatag sa Ginoo para sa pagtabang kanimo. Ang pagsunod niini magdala kanimo ug daghang mga kaayuhan.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Sa imong pagtugot sa Balaang Ispirito nga mugiya kanimo, imong madiskobrehan nga mahimo diay nga makat-unan kung unsaon pag sunod sa baruganan nga gihatag sa Ginoo kanimo. Ang Balaang Ispirito magahatag kanimo ug gahom sa pagtalikod sa dautan ug pagpili sa mayo. Adlaw-adlaw, ikaw magatubo nga mahimong sama sa imong langitnong Amahan. Oo, aduna kay maanindot nga katabang! Kini nga leksyon magapasabot kung kinsa Siya ug kung unsaun Niya ang pagtabang kanimo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Dagahan ang magatan-aw sa imong kinabuhi kung unsa katinuod ang imong ginasulti mahitungod sa gahom sa Ginoo. Ang imong kinabuhi magapakita kanila nga ang maayong balita makapausab sa mga tawo. Kung unsa ang imong pagabuhaton, maslabaw pa kay sa imong isulti, usa ka pagpamatuod para kang Kristo. Niini nga leksyon, atong tan-awon ang kadan-ag sa kahayag nga naga sidlak sa imong kinabuhi tungod kang Hesus nga nagapuyo sulod kanimo. Kini nga kadan-ag magatabang sa pagdani sa uban nga ang maayong balita tinuod gayod.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Wala nay mas dako nga panalangin niining kalibutan kaysa pagkabaton ug puloy-anan nga tinuod nga Kristohanon. Kini usa ka dalangpanan panahon sa bagyo sa kasal-anan ug kagubot sa palibot. Kini usa ka lugar nga diin ang mga anak mubati sa seguridad ug paghigugma. Imong mahimong “sama sa langit” ang imong puloy-anan kung imong pagahimuon ang gisulti sa Dios kanimo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kini nga leksyon nagpasabot sa klase nga kagawasan nga imong nabatunan karon tungod kay ikaw anak na sa Dios. Kini nga kagawasan nagalibre kanimo sa hilabihan kahadlok nga resulta sa sala. Kini nagahimo kanimo nga gawasnon sa kahadlok nga dili nimo mapahimut-an ang Dios. Kini magatabang kanimo sa pagdaug sa ispirituhanong kilibog. Kini nga panalangin imong nabatunan tungod sa gibuhat ni Hesu-Kristo alang kanimo. Apan kini sugod pa lamang. Ang imong bag-ong kinabuhi nga gawasnon, nga nagasugod pa lamang, kini walay katapusan!

Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon