Ang Maayong Balita ni Juan

Kini nga kurso nagsunod sa pagtulun-an sa Maayong Balita ni Juan ug nagtutok sa persona ni Hesus. Kini naga tuki sa mga matuod nga detalye sa kinabuhi ni Hesus, ang iyang Pagtulun-an u gang ang Iyang mga Pag-angkon nga dili Makita sa ubang libro sa Maayong Balita. Sa 184 ka pahina niini, ang author nga si Rex Jackson magadala sa mga magbabasa sa pagtuon sa Gospel of John kada kapitulo ug nagpadayag samatuod nga pagpahayag mahitungod kang Kristo nga gikan sa iyang hinigugmang tinun-an nga pinakasuod sa panahon sa pagministeryo ni Hesus sa Kalibutan. Aduna kini sa Printa ug audio.

Lantawa o i-download ang Tanang Dokumento sa Kurso icon Lantawa o i-download ang Pasiuna nga Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Ang Maayong balita sa tawo nga nagngalan ug Juan, Si Juan Nakakat-un sa Maayong Balita, Si Juan Nagsangyaw sa Maayong Balita, Ang Pulong sa Kinabuhi, Ang Pulong nga Walay Katapusan, Kahayag ug Kinabuhi, Ang Pulong Nahimong Tawo, Ang Mensahe ni Juan Bautista, Ang Karnero sa Dios, Ang Unang mga Disipolo ni Hesus, ug ang Pagtawag ni Hesus kang Pilipi ug Nathanael.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Ang Kasal sa Cana, Si Hesus miadto sa Temple, Nailhan ni Hesus ang Tanang mga Tawo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Si Hesus ug si Nicodemus, Ang Bag-ong Pagkatawo, Ang Kinabuhi Aron Makita, Si Hesus ug si Juan, ug Siya nga Gikan sa Langit.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Si Hesus ug ang babayeng Samaritanhon ug Giayo ni Hesus ang Anak sa Opisyal.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Ang Kaayohan sa Linaw nga Tubig, Ang Otoridad sa Anak, ug Ang mga Saksi kang Hesus

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon, imong pagatun-an: Gipakaun ni Hesus ang Lima ka Libo, Si Hesus Milakaw sa Tubig, Gipangita si Hesus sa mga Katawhan, Si Hesus, ang Tinapay sa Kinabuhi, ug Ang Mga Pulong sa Kinabuhing Dayon.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Si Hesus ug ang Iyang mga Igsoon, Si Hesus Didto sa Piyesta sa Tabernakulo, Siya ba Gayod ang Manluluwas?, Gipadala ang mga Gwardiya aron sa Pagdakop kang Hesus, Ang Tuburan sa Buhing Tubig, Ang Pagkabahinbahin sa mga Katawhan, Ang Pagkawalay Pagtuo sa mga Mamumuno sa Hudio.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Ang Babayeng Mananapaw, Si Hesus ang Kahayag sa Kalibutan, Dili ka Makaadto Kung Asa Ako Muadto, Ang Kagawasan ug Pagkaulipon, Si Hesus ug Si Abraham.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Giayo ni Hesus ang Tawong Buta Pagkabata, Giimbistigahan sa Mga Paresiyo ang Kaayohan, Ang Ispirituhanong Pagkabuta

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Ang Sumbingay sa Magbalantay ug ang Iyang mga Karnero, Si Hesus ang Bantugang Magbalantay, Si Hesus Gisalikway sa mga Hudio.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Ang Kamatayon ni Lazarus, Si Hesus ang Pagkabanhaw ug ang Kinabuhi, si Hesus Mihilak, Si Lazarus Nabanhaw, Ang Plano Batok Kang Hesus.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: si Hesus Gidihugan Didto sa Bethany, Ang Plano Batok Kang Lazarus, Ang Madaugong Pagsulod sa Jerusalem, Uban nga mga Greyego Nangita Kang Jesus, Si Hesus Nagasulti Mahitungod sa Iyang Kamatayon, Ang Pagkawalay Pagtuo sa mga Hudio, Ang Paghukom Sigon sa Pulong ni Hesus.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Gihugasan ni Hesus ang Tiil sa Iyang mga Disipolo, Gitag-an ni Hesus ang Iyang Pagluib, Ang Bag-o nga Kasuguan, ug Gitag-an ni Hesus ang Paglimod ni Pedro.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Si Hesus ang Dalan Paingon sa Amahan ug ang Saad sa Balaang Ispirito.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Si Hesus ang tinuod nga Sanga ug ang Kasilag sa Kalibutan.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Ang Trabaho sa Balaang Ispirito, Ang Kasubanan ug ang Kalipay, ug Kadaugan sa Tibuok Kalibutan.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Si Hesus Nagaampo Para sa Iyang mga Disipolo, Ang Mga Tawo nga Imong Gihatag Kanako, Tipigi Sila, Si Hesus Nagaampo Para sa Mga Magtutuo, Nga Sila Unta Mamahimong Isa ug Makauban Ko sila.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Ang Pagdakop Kang Hesus, Si Hesus Pag-atubang Kang Annas, Gilimod Ni Pedro Si Hesus, Ang Mga Saserdote Gipangutana Si Hesus, Gilimod Pag-usab ni Pedro si Hesus, Si Hesus Pag-atubang Kang Pilato, Ug Si Hesus Gisentensyahan sa Kamatayon.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Si Hesus Gisentensyahan sa Kamatayon, Si Hesus Gilansang Didto sa Krus, Ang Kamatayon ni Hesus, Giduslak ang Kilid ni Hesus, ug Ang Lubong ni Hesus.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Ang Lubong Walay Sulod, Si Hesus Nagpakita Kang Maria Magdalena, Si Hesus Nagpakita Sa Iyang mga Disipolo, Si Hesus ug si Tomas, Ug ang Katuyuan niining Libro sa Juan.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: Si Hesus Nagpakita sa Iyang pito ka mga Disipolo, Si Hesus ug si Pedro, Si Hesus ug ang uban nga mga Disipolo ug ang Katapusan.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon