Kami Nagatuo

Kini nga Kurso nagahisgot mahitungod sa orihinal nga doktrina sa Bibliya ug nagalangkop sa mga isyo mga ginaatubang sa matag Kristohanon, gikan sa pagkatawo ni Kristo ngadto sa kinaiya sa Iglesya ug kinabuhi sa mga magtutuo. Kini nga 170 ka pahina nga giya sa pagtuon ni Judy Bartel naghisgot sa 16 ka kamatuuran sa mga Sinulat ug naghan-ay sa importansya niini para sa mga Kristohanon karon. Ang pagkasayod kung unsa ang gisutli sa Bibliya mahitungod sa sala, kaluwasan, Balaang Ispiritu, ug ang kaugmaun dilikado sa mga Kristohanon sa tanang antas sa pagtubo. Adunay printa niini.

Lantawa o i-download ang Tanang Dokumento sa Kurso icon Lantawa o i-download ang Pasiuna nga Dokumento icon

Bisan kita ania sa yuta, daghan sa mga tawo nga gibati ug pagkasalaag ug daw gainod sa bagyo ngadto sa lawod. Daghan silag mga pangutana sa ilang mga kinabuhi. Asa man ako padulong? Nawala ba Ako? Makita ko kaha ang tinuod nga dalan? Nadungog sa Dios ang atong mga pangutana mao nga iyang gihatagan niya kita ug Libro aron sa paggiya kanato. Sa dili pa nato pangitaon ang mga tubag, tan-awon nato ang bantugan nga Libro. Ug makita nato kung giunsa kini pagsulat ug kung giunsa kini paghatag kanato.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Sa usa ka paagi, Ang Dios mahimo nga ikumpara sa bagyo. Ang ubang mga tawo mahadlok kaniya ug ang uban mahigugma kaniya—dependi kung giunsa kini pagsulti kanila ug unsa ilang gihimo mahitungod niini. Dili nimo makita ang Dios apan mahimo nga imong matun-an ang iyang mga gipanghimo. Sa unang leksyon, atong nahibaw-an nga ang Bibliya nagsulti mahitungod sa Dios—kung kinsa Siya ug kung giunsa niya pagdumala ang mga tawo. Niini nga leksyon atong tan-awon ang Bibliya sa daghan pang mga butang nga gihisgutan niini mahitungod sa Dios.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Atong nasayaran nga ang istorya ni Pinocchio usa lamang ka hinimo, apan kini nagahatag ug susamang hulagway kung unsay gibati sa Dios sa iyang paghimo sa tawo. Gihimo kini niya nga maanindot gayod ug labaw sa tanan, gihatagan ug gahom sa pagpili sa iyang kaugalingon. Gihimo sa Dios ang tawo, dili sa paagi nga giukit sa kahoy. Giunsa niya kini paghimo? Unsa nga kalidad ang iyang gibutang sa tawo? Atong tan-awon kung giunsa sa Dios paghimo ang tawo ug unsa ang mga responsibilidad ang iyang gihatag kanila.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Gipahimutang sa Dios si Adan ug Eba sa usa ka maanindot nga halamanan ug iya silang gihimo nga tagapungana niini. Iya silang gitugotan sa pagkaun sa tanang tanom gawas sa isa niini. Apan niabot si Satanas ug giingnan sila nga mahimo nilang kaunon ang bunga nga gidili kanila. Nisalig sila sa pulong ni Satanas kaysa Dios. Gihimo sa Dios ang tawo nga perpekto, apan pinaagi sa pagsupak, ang sala nisulod sa kinabuhi. Unsaun nato pag hatag ug kahulogan ang sala? Unsa ang silot sa sala? Aduna ba kini lutsanan? Kini nga leksyon magahatag kanato sa mga tubag.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Usa ka adlaw, isa ka higala nangutana ug daghan nga mga pangutana. Kinsa si Hesus? Unsaon man niya pagkahimong tawo ug langitnon? Kung siya namatay, ngano man nga ang mga Kristohanon nagsulti nga buhi siya? Unsa ang iyang ginahimo karon? Ang pinakamaayo nga tubag nga akong nakita mao ang gikan sa Bibliya, ang Pulong sa Dios. Niini nga leksyon, atong tan-awon ang susama nga mga pangutana ug pangitaun ang mga tubag nga gustong mahibaw-an sa akong higala.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Niini nga leksyon imong pagatun-an: kahulugan sa kaluwasan, Sinugdanan sa Kaluwasan, ug ang Mga Resulta sa Kaluwasan.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang Ispiritu sa Dios dili lang mabati sa usa ka nasud lamang o kini magministeryo sa usa ka tribo – apan sa tibuok kalibutan. Sa adlaw sa Pentekostes, si Pedro nag sulti atubangan sa mga tawo nga adunay 15 ka lahilahing lengwahe. Sa leksyon 6, atong gitun-an ang mahitungod sa kaluwasan. Nasayod ka ba nga kita gidala sa kaluwasan pinaagi sa buhat sa Balaang Ispiritu? Atong tun-an ang mahitungod sa Balaang Ispiritu ug ang iyang mga buhat ngari kanato. Ang Iglesya sa kinatibuk-an nahimo pinaagi sa mga magtutuo. Kini gitawag nga lawas ni Kristo. Ang Dios nagapuyo sa mga magtutuo pinaagi sa iyang Ispiritu. Sa leksyon 7 atong natun-an ang mahitungod sa Balaang Ispiritu ug ang iyang mga ginahimo. Usa niini nga wala nahisgutan mao nga Iyang gihiusa ang Iglesya. Niini nga leksyon atong matun-an kung unsa ang Iglesya, unsa ang angayan niyang pagahimuon ug unsa ang mahitabo niini. Sa gihapon, ang Bibliya ang magahatag ug tubag niini.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Si Marina nahimo nga membro sa pamilya sa Ginoo, parte sa iglesya nga bag-o lang nato natun-an. Ang Dios lamang ang nagakontrolar kiniya ug ang Balaang Ispiritu lamang ang nagapuyo sulod kaniya. Sa ingon, mahimo usab nga ikaw makakita sa gahom sa kaaway nga nagapanglihok. Apan dili ka angayan nga mahadlok. Masgamhanan ang gahom sa Dios. Niini nga leksyon atong makat-unan ang pwersa sa ispiritu sa kalibutan ug ang proteksyon sa mga magtutuo gikan kang Kristo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang Bibliya mao ang usa sa gigikanan sa tinuod nga mga panag-an. Pinaagi sa Iyang mga pulong, gihatag sa Dios kanato ang tanan nga kinahanglan natong masayran. Dili na kinahanglan nga mubasa ug magpatag-an sa baraha. Sa tinuod, kini nga mga paagi ginadili sa Dios. Kung ikaw nahibulong kung unsa ang imong kaugmaon ug kung unsa ang mahitabo sa pagbalik ni Hesus pag-usab, mahimo kang interesado sa pagtuon nini nga leksyon. Atong pagatun-an ang palaabutong paghukom ug ang panahon sa pagbalik sa Ginoo. Sa leksyon 10, atong gitun-an ang mahitungod sa atong kaugmaon. Niini nga leksyon, atong pagatun-an kung unsa ang atong angayan nga pagahimuon karon. Gisulat sa Dios ang pulo ka sugo sa duha ka tableta sa bato ug gihatag niya sa bantugan pangulo sa Isreal, nga si Mioses, para sa iyang mga katawhan. Bisan sila atong mga katigulangan na, kini mahimo gihapon nga maaplikar sa panahon nato karon.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Atong nakat-unan nga ang atong unang resposibilidad ingong nga mga Kristohanong magtutuo mao ang paghigugma sa Dios, Sa atong pagtuon sa leksyon 11, atong tumanon ang iyang mga sugo kay kita nahigugma man sa Dios, mao nga ang atong relasyon sa Dios usa lamang ka gugma. Dili kini aksedente nga ang mga kapitulo sa una ug pagkahuman sa kapitulo 13 naghisgot mahitungod sa gasa sa Dios ngadto sa mga magtutuo. Ang kapitulo sa gugma nausa sa kapitulo sa gasa kay ang paghigugma ug paghatag kanunay nga mag-uban.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Usa ka paagi sa pagpakita sa atong gugma sa Dios mao ang paghigugma ug pagtabang usab sa uban. Atong tan-awon kung unsa ang gisulti sa pulong sa Dios mahitungod sa atong relasyon sa uban. Niin nga leksyon, imong tun-an ang imong relasyon sa: mga labaw kanimo, sa imong palibot, ug sa mga batok kanimo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kini nga kapitulo magatabang kanato sa pagsabot kung unsa ang atong obligasyon sa atong kaugalingon. Ingon man usab kung unsaunang pagsugot sa Dios, nga nagtinguha sa atong mga kinabuhi sa pag-ihap sa panahon ug sa eternidad. Niini nga leksyon atong pagatun-an ang importansya sa : paglimod sa atong kaugalingon ug ang paghinlo niini.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang mga tawo wala natawo nga lig-ong kristohanong,apan ilang gitugutan ang Dios nga magapanglihok sa ilang kinabuhi ug maumol ang kinaiya ngadto sa katuigan. Sama sa mga tag-as nga mga kahoy, ilang gipatuhop sa ilalum sa yuta ang ilang mga ugat aron ang kusog nga hangin dili maka tarog kanila. Gusto ba nimo nga mahimong mas maayo nga tawo, nga naga salig sa Dios ug magakupot kaniya sa bisan unsa nga sitwasyon ? mahimo natong gamiton ang atong natun-an, sama sa mga kahoy, “mutubo.”

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Gisaaran ni Hesus ang iyang mga disipolo nga kung siya mubalik na sa iyang amahan, iyang ipadala ang maglilipay, mao ang Balaang Ispiritu. Ang pag-abot sa Balaang Ispiritu nahitabo sa adlaw sa Pentekostes. Ang istorya niini Makita sa Buhat 2. Sukad niadto, nahimong posible para sa mga magtutuo ang magkinabuhi nga puno sa Balaang Isopiritu. Niini nga leksyon imong tun-an kung unsa ang buot pasabot sa pagkabaton sa kinabuhing puno sa Ispiritu. Ato usab nga matun-an ang mahitungod sa ganti nga gikan sa pagkapuno sa Balaang Ispiritu.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon