Ang Kaminyuon Ug Ang Puluy-anan

Daghan sa mga batang magkapareha ang nagakuha niini nga kurso sa pag-andam para sa kaminyuon ug nakakaplag ug mga paagi nga nausulayan na sa mga katuigan kung unsaon ang pag-umol sa malipayong panimalay. Sa ilang pag-tuon sa niining 160 ka pahina nga kurso ni Rex Jackson, ang matag membro sa pamilya nakakat-un sa pagdayeg sa matag-usa pinaagi sa pagkasayod sa una nga mga prinsipyo sa sakto nga relasyon sa panimalay. Ang kaminyuon gipasiugda sa Dios ug ang pamilya mao ang nag-ugba sa sosyodad. Kung walay lig-on nga pamilya, dili matuman sa Iglesya ang katuyuan sa Dios niini. Kini nga kurso nagatagad sa tanang aspeto sa kaminyuon ug puluy-anan nga magalig-un sa matag pamilya nga gisaligan sa Iglesya. Adunay printa ug audio niini.

Lantawa o i-download ang Tanang Dokumento sa Kurso icon Lantawa o i-download ang Pasiuna nga Dokumento icon

Niini nga leksyon imong tun-an kung unsa ang ralasyon ni Kristo sa iyang Iglesya nga nagdan-ag sa matag kaminyuon nga namugna sa langitnong prinsipyo. Ang klase nga kaminyuon nga mulungtad gayod mao ang kaminyuon nga na tukod pianaagi sa sumbanan ug direksyon sa pulong sa Dios.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang mga baruganan sa Dios kung unsa ang sakto ug sayop, gituyo aron ang iyang mga anak mahimo nga angayan ug magkinabuhi nagdto sa pinakamaayong pagkinabuhi. Niini nga leksyon atong tun-an nga ang mga wala nagseryoso sa pagsunod sa balaud sa Dios, dili makadawat sa dako nga kalipay apan adunay giandam nga dako nga ganti para sa naga seryoso sa pagsunod niini.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang pag-ampo ug tinuod nga pagsunod kung unsa ang gisulti sa Bibliya mahitungod sa kaminyuon nagluwas sa daghan mga tawo sa paghimo ug dili mayo nga pagpili. Niini nga leksyon atong madiskobre ang importansya sa pagkosiderar sa kinaiya sa ubang tawo mahitungod sa kinabuhi, ug ang iyang naadan ug pamatasan.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Usahay ikatingala sa mga tawong naghigugmaay nga adunay muabot nga pagsumpakiay. Ang pinakamaayong panahon sa pagdiskobre ug pagkasayod niini, sa dili pa ang kaminyuon. Niini nga leksyon atong pagatun-an ang mga paagi nga diin ang duha nagaandam para sa kaminyuon, ang mga oportunidada sa pag-ilhanay sa usag-usa, ug unsaun nga mahimong kahimut-an ang ilang kinabuhi sa Dios sa panahon sa pakigsaad.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Sa panahon nga ang duha ka tawo nagsugod sa pagpuyo ingon nga bana ug asawa, ilang madiskobre nga daghang mga kausaban ang kinahanglan mahitabo. Niini nga leksyon atong tun-an ang klase sa panimalay nga nagatuman sa sa katuyuan niini. Atong ikonsiderar ang mga kausaban nga ginaatubang sa magtiayon, ug ang mga paagi sa pagresolba sa mga problema nga muabot.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang papel sa bana gikumparar sa Bibliya ngadto sa gugma ni Kristo sa Iglesya—pagsakrepisyo sa kaugalingon, tigpanalipod. Nakit-an sa Dios ang atong mahimo ug unsa ang iyang gusto para kanato, iya kitang gihigugma ug gidawat kung kinsa kita. Ang matag Kristohanon nga bana nagadamgo ug nagatinguha sa pagkabaton ug tinuod nga malipayong panimalay. Niini nga leksyon imong imong makit-an ang mga paagi nga nagbantay sa iyang panimalay sa iyang pagdumala pinaagi sa Diosnong tulumanon.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang babayeng maalamon nasayod sa iyang tulumanon ingon nga asawa, maoy pinakadako nga responsibilidad, Sa iyang pagtinguha sa pagpadayag sa Dios ngadto kaniya sa klase nga asawa nga gitinguha sa Dios para kaniya. Niini nga leksyon atong masuguro pag-usab kung unsa ang kahulugan para sa babaye, ang paghatag sa iyang bana sa sakto nga lugar sa iyang kinbuhi. Ang lugar nga gusto sa Dios nga iyang puy-an, ug ang pagbuhat niini, makaistablisar ug inpluwensya sa panimalay.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Usa sa pinakamaayong leksyon nga makakat-on ang bata mao ang pagrespitar sa otoridad. Ug ang maong leksyon magasugod sa panimalay. Niini nga leksyon atong ikonsiderar ang mga rason nganong gikininahanglan sa mga bata ang pagtuman.ilhon usab nato ang ubang epekto sa kinabuhi sa mga nakakat-on sa pagrespito sa otoridad ug sa wala nakakat-on.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Ang disiplinado ug matinumanon nga mga anak, dili “nahitabo lang”. sama sa maanindot nga halamanan sa bulak, “miabot lang.” parehas nagkinahanglan ug paglihok ug pagtrabaho. Niini nga leksyon atong diskusyonan ang mga lugar diin ang mga ginikanan mahimong responsable sa pagmatutu sa ilang mga anak. Ato usab nga ikonsiderar ang mga pamilya nga nag-antos sa dili unta angayan nga kasakit tungod sa pagkapakyas sa mga ginikanan sa pagbuhat sa ilang mga responsibilidad.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon