Ang Imong Matinabangong Higala

Ang matag-usa nagkinahanglan ug higala ug gihatagan ug dakong pagtagad ang mga pinasahi higala nga kanunay anaa kung ikaw nagkinahanglan kanila. Ang matag-usa kanato adunay pinasahi nga panaghigala sa Balaang Ispiritu, ug kini nga kurso ni Louise Jeter Walker naga sulti mahitungod niining pinasahi nga higala, 114 kini ka pahina. Daghan sa estudyante ang nabawtismohan sa Balaang Ispiritu pagkahuman sa pagtuon niini nga kurso. Adunay ptinta ug audio niini.

Lantawa o i-download ang Tanang Dokumento sa Kurso icon Lantawa o i-download ang Pasiuna nga Dokumento icon


Sa tibuok kasaysayan sa kalibutan, ang mga tawo nagahisgot mahitungod sa Balaang Ispiritu ug ang Iyang mga buhat. Nadiskobrehan nga Siya usa ka Persona, ug dili lamang usa ka implowensya.
Kini nga leksyon magatabang kanimo: pagpasabot kung kinsa ang Balaang Ispiritu, unsaun nimo nga mahimong higala Siya, ug paglista sa pito ka mga titulo sa Balaang Ispiritu nga nagapakita kung kinsa Siya ug unsa ang Iyang mga buhat.

Lantawa o i-download ang Leksyon icon

Nganong niabot man ang Balaang Ispiritu? Ang Pentekostal nga manunulat nga si Melvin L. Hodges nagasulti aron sa paghatod kanato sa paghunahuna sa hunahuna sa Dios. Ang atong natural nga panghunahuna nakasentro sa atong kaugalingon: apan kini nga langitnon nga programa nagtawag kanato sa sa paghatag sa atong kaugalingon. Kanunay nga kaugalingon lamang ang atong gihunahuna; ang Dios naghunahuna sa uban. Mao nga kinahanglan nga adunay mahitabo aron maghatod kanato sa paghunahuna sa hunahuna sa Dios. Ang pag-abot sa Balaang Ispirito gituyo aron sa pagtuman ni

Lantawa o i-download ang Leksyon icon

Kini nga leksyon magatabang kanimo: sa pagdiskobre sa kamatuuran sa pag-ampo pinaagi sa pagtudlo sa Balaang Ispiritu, sa pagsimba sa Dios sa bag-o ug maslalum nga paagi sa paggahom sa Balaang Ispiritu kanimo, sa pagpadayag kung unsa ang mahitabo kung imong tugutan ang Balaang Ispiritu sa pag-ampo pinaagi kanimo.

Lantawa o i-download ang Leksyon icon


Ang Balaang Ispiritu miabot alang sa pagpadayag sa kamatuuran. Apan unsaon man niya sa pagtudlo kanato kung atong gibaliwala ang Bibliya, ang Pulong sa Kamatuuran? Siya miabot aron sa paghatag kanato ug gahom sa pagsangyaw ug gahom sa pag-ampo. Apan unsaon niya sa paghimo sa iyang dakong trabaho pinaagi kanato kung kita magpakahilom sa atong pagtuo ug isalikway ang pag-ampo?
Ang paglakaw diha sa Ispiritu nagabuot pasabot sa pagtugot sa Balaang Ispiritu sa paggiya kanimo. Sa paagi lang kung unsaon niya paggiya? Kini nga Leksyon mutubag nianang importanteng pangutana.

Lantawa o i-download ang Leksyon icon


Kung wala ang Balaang Ispirtu sa Krityanismo, sama lamang kini sa tipaka, maanindot ang porma apan walay kinabuhi. Ang Dios lamang, nga mao ang Balaang Ispiritu, ang makahatag sa klase sa kalayo nga magdilaab. Ang Bibliya puno sa mga saad ug mga pagtudlo aron makahimo kita sa pagduol sa trono sa Dios uban ang kompyansa ug pagtuo nga madawat ang mga saad.
Kini nga leksyon magatabang kanimo: sa pagsinati sa katuyuan sa gahom nga ihatag sa Balaang Ispiritu kanimo; makahimo ikaw sa pagpadayag kung unsa ang gisulti sa Bibliya mahitungod sa Bawtismo sa Balaang Ispiritu, pagngalan sa mga sinyales sa Balaang Ispiritu nga nagapakita sa presensya sa Dios sa kinabuhi sa magtutuo.

Lantawa o i-download ang Leksyon icon


Atong nakat-unan nga ang Balaang Ispiritu usa ka gasa. Kanus-a kita mamaandam sa pagdawat niini?
Una, kinahanglan nga atong masiguro nga ang kasinatian sa pagkapuno niini posible gayod. Kinahanglan nga kombinsado kita niini. Kinahanglan atong Makita nga kini sakto ug tinuod nga buhat sa Dios.
Ikaduha, kinahanglan nga ato kining tinguhaon nga mapuno kita sa Balaang Ispiritu. Ato ba gayod nga hatagan ug katungod ang Ispiritu sa Dios nga mahimong Ginoo sa atong kinabuhi? Kung mao, andam na kita sa pagpuno sa Balaang Ispiritu!

Lantawa o i-download ang Leksyon icon
Lantawa o i-download ang Dokumento icon