Gihigugma Ka Sa Dios

Mainit na pagabi-abi isip kapamilya sa Global University! Daghan sa mga batang lalaki ug babaye sa nagkalain-laing nasod ang nagtuon sa sama ani nga mga pagtulun-an. Ingon man usab sa mga ginikanan ug mga magulang nga mga igsoon. Ngano man? Tungod kay gusto nilang mobasa mahitungod sa mga bantugan nga mga laki ug baye nga nabuhi kaniadto. Ug tungod kay makalingaw ang pagtan-aw sa mga litrato ug paghimo sa mga buluhaton sa matag pagtulun-an. Labaw sa tanan ganahan ka ani nga mga pagtulun-an tungod sa mga makat-unan nimo mahitungod sa Dios. Gihigugma sa Dios kadtong mga tawo nga imong mabasahan. Daghan siyang gihimo nga mga katingalahan alang kanila. Makit-an usab nimo kon giunsa ka paghigugma sa Ginoo ug naghimo siya’g daghang maayong butang alang kanimo. Makapalit ani nga basahon.

Lantawa o i-download ang Tanang Dokumento sa Kurso icon Lantawa o i-download ang Pasiuna nga Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Ang Dios adunay libro nga gitawag ug Bibliya o ang Balaan nga Bibliya. Sa Bibiliya gipadayag sa Dios ang kamatuoran mahitungod kaniya. Ang Dios Ginoo sukad kaniadto ug sa palaabuton. Mahimo saDios ang tanan. Gibuhat Niya ang kalibutan. Ang Dios anaa sa tanang dapit ug iyang nasayran ang tanan. Gibuhat ka sa Dios, nakaila siya kanimo ug gihigugma ka niya. Ang Dios mayo. Kung ikaw masayod mahitungod kaniya, imo usab siyang higugmaon.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Mahimo sa Dios ang dili mahimo ni bisan kinsa. Ang Dios makabuhat, makahimo ug mga butang gikan sa wala. Gibuhat sa Dios ang Kalibutan sulod sa unom ka adlaw. Gibuhat sa Dios ang nindot nga kalibutan aron ikaw magapuyo niini. Gibuhat sa Dios ang unom ka adlaw alang sa pagtrabaho ug ang usa alang sa pagpahuway. Sa Genesis nag sulti ang Dios kung giunsa niya paghimo ang kalibutan. Ang Genesis anaa sa una nga bahin sa pulong sa Ginoo, nga mao ang BIBLIYA.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Gibuhat sa Dios ang unang lalake ug babaye sama kaniya. Gusto sa Ginoo nga mahimo silang iyang mga anak. Gihigugma niya ang iyang mga anak ug iya silang giatiman. Gibuhat usab ikaw sa Dios ug gusto niya nga mahimong iyang anak. Imong ikalipay ang pagbuhat sa gusto sa Ginoo para kanimo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Gitudluan sa Dios ang iyang mga anak sa pagbuhat ug mayo. Ang mga kaaway sa Ginoo gusto nga makahimo ug sala ang mga tawo. Ang sala mao ang nagpahimulag kang Adan ug Eba gikan sa Dios. Apan sa gihapon gihigugma sa Dios bisan kadtong nagahimo ug dautan. Sa Bibliya, gisulti sa Dios kun unsa ang angayan nimo nga pagahimuon.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Ang Dios nagatabang sa mga ginikanan sa pag atiman sa ilang mga anak. Nasayod ang Dios kun unsa ang imong gibati para sa ubang tawo. Silutan sa Dios ang mga ang nagahimo ug dautan ngadto sa ubang mga tawo. Gusto sa Dios nga mahimo kang maayo sa uban.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Gidala sa Dios si Enoch sa langit nga wala niagi ug kamatayon. Adunay nindot nga puy-anan ang Ginoo sa langit alang kanimo. Lakaw uban sa Ginoo. Dad-on ka niya sa langit.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Dili gusto ang Dios sa tanang dautan. Gusto sa Dios luwason ang mga tawo. Luwason sa Ginoo ang tanan nga naga sunod kaniya. Ang Dios magaluwas kanimo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Giatiman sa Dios ang mga musunod kaniya. Malipay ang Dios kung kita muingon ug “Salamat”. Kita magahatag ug halad sa Dios sa “pagpasalamat” kaniya.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Ang pulong “Lord” o “Ginoo” usa ka ngalan usab sa Dios. Ang ubang mga tawo nagahimo ug ilang kaugalingon nga dios. Ang Ginoo mao lamang ang usa ka tinuod nga Dios. Buot sa Dios muampo ikaw kaniya.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Ang Dios nagatawag kang Abraham sa pagsunod kaniya. Panalanginan ug giyahan sa Dios ang tanan nga magasunod kaniya. Ang Dios nagagiya kanimo pinaagi sa iyang libro-ang Biblya.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Nagpadala ang Dios ug karnero sa pagluwas kang Isaac. Nagpadala usab ang Dios ug Karnero sa pagluwas kanimo. Kinahanglan nimong dawaton ang Karnero sa Dios aron maluwas ka.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Ang panalangin sa Dios labaw pa kay sa pagkaon. Gipasaylo ug gipanalanginan sa Dios si Jacob. Adunay paagi ang Dios para ikaw makaadto sa langit. Ang Dios magatabang nimo sa pagsulti ug “Pasayloa ko”

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Ang ubang mga tawo gusto masakitan ang mga nahigugma sa Dios. Ang Dios magauban bisan asa ka muadto. Himuon sa Dios ang tanan para sa imong kaayuhan. Ang Dios magatabang kanimo pagpasaylo sa mga nakasakit kanimo.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon

Kat-uni kini mahitungod sa Dios: Ang Bibliya magatabang kanimo sa pag-ila sa Dios sa dugang pa. Si Jesus magatabang kanimo sa pag-ila sa Dios sa dugang pa. Ang Ispirito sa Dios magatabang kanimo sa pag-ila kaniya sa dugang pa. Mailhan pa nimo ang Dios didto sa langit.

Lantawa o i-download ang Dokumento icon