Ang Dakong Mga Pangutana sa Kinabuhi

Kini nga kurso adunay unom ka leksyon para sa mga tawo nga gustong madugangan pa ang ilang kahibalo mahitungod sa Ginoo ug unsa ang naga kahitabo sa kalibutan. Aduna bay panahon nga ikaw natingala kung unsa kining kinabuhi? Kung nganong ikaw gipakatawo? Unsaon nimo pagkaplag sa kalipay? Kung mao, kini nga mga leksyon makatabang gayod kanimo.

Lantawa o i-download ang Tanang Dokumento sa Kurso icon

Unsaon nimo Pagkahibalo sa Kamatuuran? Giunsa Pagsugod sa Kalibutan? Unsa Ang Nahimong Sayop sa kalibutan? Aduna pa bay Paglaum sa Kalibutan?

Lantawa o i-download ang Leksyon icon

Nganong Kinahanglan Nimong Masayran ang Kamatuuran Mahitungod sa Ginoo? Unsaon Nimo Ang Pagkasayod sa Kamatuuran Mahitungod sa Ginoo? Unsa Man ang Ginoo? Unsa ang Gusto sa Ginoo sa Imong Pagsimba Kaniya?

Lantawa o i-download ang Leksyon icon

Nganong Ikaw Natawo Man? Unsaon Nimo ang Pagkasama sa Ginoo? Unsaon Nimo Ang Dili Pagkasama sa Ginoo? Unsang klaseng Pagkatawo ang Imong Gitinguha? Unsaon Nimo Pagkasayod Nga Ikaw Anak sa Dios?

Lantawa o i-download ang Leksyon icon

Unsa Ang Imong Pinakadakong Kinahanglan? Giunsa Ni Hesus Ang Pagtagbo sa Imong Pinakadakong Pagpanginahanglan? Si Hesus Ba Ang Imong Manluluwas? Unsa Man ang Uban Nimo nga Mga Pagpanginahanglan?

Lantawa o i-download ang Leksyon icon

Pagkahuman sa Kamatayon-Unsa Man? Unsay Sama sa Langit ug Impeyerno? Unsa ka Importante Ang Imong Pagpili? Unsaon Nimo Pag-adto sa Langit?

Lantawa o i-download ang Leksyon icon

Unsay Kahulugan sa Iglesya? Unsay Gihimo sa Tinuod nga Iglesya? Nganong Kinahanglan Nimong Magpasakop sa Iglesya? Unsay Nagakahitabo sa Iglesya?

Lantawa o i-download ang Leksyon icon